Discuss / JavaScript / innerText和innerHTML浏览器的支持情况

innerText和innerHTML浏览器的支持情况

Topic source

我使用百度浏览器,innerText可以,用火狐不行 火狐只能innerHTML。 百度浏览器是innerText和innerHTML都行


  • 1

Reply