Discuss / Python / 想知道生成器每次调用,里面的初始值为啥会变..

想知道生成器每次调用,里面的初始值为啥会变..

Topic source

def fib(max):n, a, b = 0, 0, 1 while n < max: yield b
        a, b = b, a + b
        n = n + 1 return 'done'

比如这个例子,为什么每次调用a,b都会更新,而不是一直为0,1..

奥我好像懂了,每次不是调用函数,是调用while循环里面的东西...

不是函数..说错了


  • 1

Reply