Discuss / Python / 函数默认参数不是局部变量?

函数默认参数不是局部变量?

Topic source

文中说默认参数要等于不可变对象,这么说函数的默认参数变量竟然不是局部变量,每次运行完毕不会销毁的吗?

你答案是错的,正确的答案是(只写要填的部分): if len(num) < 1: raise TypeError("Wrong parameter!!!") sum = 1 for n in num: sum = sum * n return sum


  • 1

Reply